DZ14251430205

 • DZ14251430205 前悬置分装总成/940-850/左置空气/+70/悬浮缸
  • DZ13241430080 翻转轴总成(出口) 1 件
   • 81.41715.5010 平衡杆总成 1 件
    • 81.41715.2007 左摇臂 1 件
    • 81.41715.2008 右摇臂 1 件
    • 81.41715.2009 轴 1 件
   • 81.96210.6061 开口衬套 2 件
  • DZ14251430020 空气弹簧 2 件
  • DZ14251430030 翻转轴右支撑总成 1 件
  • 81.41720.5341 翻转轴左支撑总成 1 件
  • DZ13241431055 前悬置左支座总成 1 件
  • DZ13241431056 前悬置右支座总成 1 件

《DZ14251430205》上的2个想法

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注