DZ15221432001

 • DZ15221432001 新M3000前悬分装总成/左置空气/加宽冷却
  • 199100360165 角形支架 1 件
  • DZ15221432067 前悬左支座总成 1 件
  • DZ15221432068 前悬右支座总成 1 件
  • DZ15221432061 翻转轴总成 1 件
   • DZ15221432065 平衡杆总成 1 件
   • 81.96210.6061 开口衬套 2 件
  • 81.96210.0407 垫片 2 件
  • 81.96101.0638 垫片 2 件
  • Q218B1430 内六角圆柱头螺钉 2 件
  • DZ15221432071 左托架总成 1 件
  • DZ15221432072 右托架总成 1 件
  • Q151B16110T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • 190003888459 自锁螺母 2 件
  • 81.41722.6051 空气弹簧 2 件
  • Q151B1485 六角头螺栓-细牙(镀锌) 2 件
  • 190003888458 自锁螺母 2 件
  • 81.95801.0114 滚柱 2 件
  • 06.29010.0117 挡圈 2 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 2 件
  • 81.90713.0909 调整垫片 2 件
  • 81.96503.0129 垫片 4 件
  • 188000360083 支承板 1 件

《DZ15221432001》上的2个想法

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注