DZ15221440091

DZ15221440091

DZ15221440091

DZ15221440091

DZ15221440091

DZ15221440091 连接板(更新为DZ15221440295)

注:对于2015年4月11日前出厂的新M3000全系列牵引车液压锁止维修更换时,需对装配的连接板(DZ15221440091/DZ15221440092/DZ15221440093)同时更换,用切换后的连接板总成件(DZ15221440295,单车2件)替代,并通过黄油嘴添加润滑油进行润滑,减少连接板磨损。液压锁止件号不变。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注