DCZ352319326010

DCZ352319326010
DCZ352319326010
 • DCZ352319326010 主减速器总成(i=4.875,不带差速锁)
  • HD90009320930 主减速器壳总成(不带差速锁) 1 件
  • HD90009321043 锥齿轮副(39/8) 1 件
  • HD90009321091 凸缘总成 1 件
  • HD90009320911 差速器壳(左) 1 件
  • HD90009320913 差速器壳(右) 1 件
  • HD90009320917 十字轴 2 件
  • HD90009320916 十字轴 1 件

《DCZ352319326010》上的一个想法

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注